cung cấp

Dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Khoa

0908.774.175 - 0908.459.175

Bơm công nghiệp

Bơm cao/thấp áp - High/low pressure pumps
Bơm cao/thấp áp - High/low pressure pumps
Bơm tăng áp - Pressure boosting pumps
Bơm tăng áp - Pressure boosting pumps
Bơm hóa chất - Chemichal pumps
Bơm hóa chất - Chemichal pumps
Bơm dầu tuần hoàn - Oil circulating pumps
Bơm dầu tuần hoàn - Oil circulating pumps